Üçüncü sanayi devrimi ve savaşı. - KONSOLİDE DENEMELER

Üçüncü sanayi devrimi ve savaşı.Merhaba

Birinci Sanayi Devrimi tekstil endüstrisinin gelişmesiyle birlikte İngiltere de başladı.Önceleri evlerde yüzlerce elle dokumacılar tarafından gerçekleştirilen üretim küçük meta üretiminin gelişmesiyle ( sınırlı seri üretim ) yerini küçük imalathanelere bıraktı.Çünkü.Evlerde yapılan üretim artan nüfusun-dış talebin

karşılanmasında yetersiz kalıyordu.
Tabiki buna benzer oluşumlar Fransa ve Almanya dada bahis konusuydu. Fakat ilk hareketin İngiltere de başladığını söyleyebiliriz. Birinci sanayi devrimini başlatan ülkelerin ortak özellikleri şuydu. Denizaşırı sömürgelerinin olması-Hammadde girdi maliyetlerinin-işçilik maliyetlerin düşüklüğü.Bu grupta bir tek Almanya nın bu ortak özelliklere sahip olmadığını görüyoruz.Fakat o dönemde Almanya daki eğitimin ( özellikle teknik ) son derece üst düzeydeydi.Almanya diğer iki ülkenin avantajlarını gelişmiş makina endüstri ile kapatmıştır.Sanayi devrimini yapan bu ülkelerin önünde koca bir dünya pazarı vardı.Mal satılacak-beslenecek-geleneksel ekonomilerin tıkadığı yüzlerce ülke ilk sanayi devriminin itici gücü olmuştur.
Bu ülkelerin kendi nufusları içindeki ucuz işgücü de bu devrimin hızla yol almasında baş etkendir.Akabinde bankacılık-borsa gibi kurumlaşmış kapitalist oluşumlarda sahneye çıktı.Birinci sanayi devriminin başladığı-sürdüğü diyalektik sürece kapitalizm diyoruz-deniyor.

Kapitalist sistemin kurumlaşması beraberinde toplumda yüzlerce yıllık kültüründe değişmesini getirdi.Zenginliğin ülke vatandaşları arasında adaletli bir şekilde paylaşılmaması-dini kurumların adaleti toplumsal katmanlarda-sınıflarda sağlayamayacağı netleşince-sosyalizm/kominizm gibi ideolojiler ortaya çıktı.Hızla Dünya ya yayıldı.Destek gördü.Sosyalist ideoloji sanki binlerce yıllık sömürünün önüne geçebilecek-insanlar arasındaki haksızlıkları sona erdirecek bir büyüydü sanki.Neyse.Asıl konumuza dönelim.Sanayi devrimi saydığımız ( Almanya-İngiltere-fransa ) ile sınırlı kalmadı.İtalya, Amerika da bu klübe katılmışlardır.Tabiki bu değişim-üretim şekli başka ülkelere de sıçradı.Sıçradığı ülkeler de ( Rusya-Japonya ) bayağı yol katettiler. Sadece Osmanlı seyirci kalmamasına rağmen bulunduğu sistem ( sınıfsal ve kültürel ) yüzünden başaramadı.  Ama. Elinden geleni yaptı Osmanlı öyle denildiği-sanıldığı gibi oturup seyretmemiştir olanları  ( http://fnsconsult.blogspot.com/2012/07/osmanl-sanayi hayat_16.html#.UsmZgfv874g).

Birinci Sanayi Devriminin asıl sonucu  burjuvazi denen sınıfı ortaya çıkarmasıdır.Koca Avrupa kıtasında son derece zengin ve homojen ( aynı karekter ve yapı ) bir sınıf doğdu.Alman-Fransız-İngiliz burjuva sınıfı hızla kurumlaştı.Hem bulundukları ülkelerin hem de sömürgelerinin ve pazarları olanlar ülkelerin kaynaklarını ihracat veya işgalle ithal ettiler.Fakat Almanya da bir sorun vardı.Alman ekonomisinde etkin olan museviler oyunu bozuyordu.Alman burjuvasinin homojen yapıya kavuşmasının önünde engeldiler.Dini ayrılıkda Alman-laşmalarını önlüyordu.Ayrıca.Almanya nın sömürgelerinin olmayışı-hammadde teminindeki maliyetler ve uluslararası ekonomik rekabet önemli unsurlarda bahis konusuydu.Tüm bu nicel birikimler nitel olarak nazi faşizminin doğmasına yol açtı. Böylelikle özünde ekonomi olan pasta savaşı başladı.Japonya ve Osmanlı nında bu savaşa katılması işi küresel boyuta taşındı.

AVRUPA BURJUVAZİSİ HOMOJEN DEĞİLDE KARIŞIK MİLLETLERDEN OLUŞAN BİR SINIFLAR BÜTÜNÜ OLSAYDI-BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ASLA ÇIKMAZDI.

İkinci Sanayi Devrimini bir ve ikinci Dünya savaşları sonrasının getirdiği şartlar ortaya çıkardı.Artık pazarda yer almak o kadar kolay değildi.Avrupa ve Amerika da başlayan işçi hereketleri-savaş sonrası bağımsızlıklarını kazanan ülkelerdeki kalkınma hamleleri-dış ticaret kanunlarının bu ülkelere öyle eskisi gibi maliyetsiz girmenin önündeki engeldiler.Maliyetlerin düşürülmesi için insan unsurunun azaltılması-makinaların daha çok üretim yapabilmesi için geliştirilmesi gerekiyordu. Diyalektik süreç hiç durmazdı zaten.Gözünüzün önündedir ama sizin farkında olmazdınız.Şartlar dayattığında farkına varırdınız ancak.Akıllı ve doğru karar aldıysanız yolunuza devam ederdiniz.Bu şartlar özellikle Amerika da kendini daha iyi hissettirmiştir.Zaten Avrupa ve Japonya da takat kalmamıştı.Rusya ve Çin deki rejim değişiklikleri o zaman dilimindeki genel burjuva sınıflarını tehdit eder hale gelmişti.Bununla başetmenin yolu daha da zenginleşmekten geçiyordu tabiki.Ve.Kendi ülkelerinde paylaşmaktan.Bu arada torbadan SOSYAL DEMOKRASİ ÇIKTI.İkinci sanayi devrimine ilk örnek ( emsal gösterme açısından ) Henry Ford un insan unsurunun yok denecek kadar az olduğu hareketli montaj hattına sahip,seri üretim yapan otomobil fabrikasıdır.Bu gelişim diğer sanayi ülkeleri tarafından da uygulandı.En büyük şansları Rusya ve Çin deki finans birikiminin rejimin getirdiği kısıtlamalar yüzünden az olmasıydı.Çünkü.bu ülkelerde toplumsal gider maliyetleri çok yüksekti.Artı değer oluşmuyordu.Yeni teknolojik gelişmelere ayrılacak fonda bu yüzden yetersizdi.Birinci ve İkinci Sanayi devrimi,artan Dünya nufusu, tarım alanlarının yetersizliği ve yeni kapitalist üretim şekli yüzünden insanlar kentlere akın ettiler.KENTLEŞME BU DÖNEMDE HIZ KAZANDI.Tarım sanayileşme kadar artı değer oluşturmuyordu.Küçük tapulu araziler miras yoluyla veya ekonomik nedenler yüzünden büyük topraklara katılıyordu.

BİRİNCİ SANAYİ DEVRİMİ SONUNDA YENİ YENİ PALAZLANAN FİNANS KAPİTAL İKİNCİ  SANAYİ DEVRİMİ SONUNDA OLUŞUMUNU TAMAMLADI VE KURUMLAŞTI. ARTIK. BURJUVA SINIFLARI HOMOJEN YAPILARDAN OLUŞMUYORDU.ÇOK ULUSLU OLMAYA BAŞLAMIŞLARDI. https://www.konsolidefinans.com/2014/08/finans-kapital.html )

Üçüncü Sanayi Devrimi kentleşmenin,sanayileşmekte olan ülkelerde biriken sermayenin yarattığı rekabetin ve bu biriken sermayenin tekrar gelişmiş ülkelere ithal edilmesi zaruretinden doğdu.Hoş bu sermaye az-çok bankacılık veya borsa sistemiyle geliyordu ama.Yetmiyordu.Var veya yok olmak bahis konusuyda artık.Öyle eskisi gibi savaşarak almakta bahis konusu olamazdı.Savaş maliyetleri gelecek faydayı çok aşabilirdi.Aşardı zaten.Savaşın bir üretim şekli olduğu devirler Osmanlı nın Viyana hezimetinden sonra bitmişti.Bir ve İkinci Dünya savaşları tam bir aptalıktı zaten.NE YAPMAK GEREKİYORDU.Maliyet problemi yaratmayan,emek-yoğun olmayan,çevreye duyarlı,otomatik olarak birbirini tetikleyen bir üretim şekli.İhtiyaç yaratan bir üretim  ve tüketim ekonomisi.Gerekli olan buydu.Bilgisayar,telefon ve televizyon gibi araçların geliştirilmesiyle Üçüncü Sanayi devrimi başlamıştır.Bu aynı zamanda bilgi çağının da başlangıcıdır artık.Bilgi üretmek,bilgiyi saklamak yada bilgi en fazla getirisi olan bir üretim şeklidir bu sanayi devriminde.Çünkü.Bilgi maliyetleri düşürebilmektedir.Yeni tüketim alanları yaratmaktadır.Bilgi sıradan bir insanın birden zenginleşmesine,sınıf atlamasına neden olabilmektedir-olmaktadırda.Eskinin seri üretim yapan fabrikaları artık hantal zaman-maliyet-çevre gibi unsurlar yüzünden tercih edilmemektedir.Bu hammallığı başka ülkeler yapmalıdır.Bu devrimin önündeki ticari sorunlar Mai Anlaşmasıyla bertaraf edilmiştir.

BİLGİ VE FİNANS EKONOMİSİ ÜÇÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNİN ASLİ UNSURLARIDIR

Artık burjuvazi çok ulusludur. Fakat hakim unsurun musevilerden oluştuğu da su götürmek gerçektir.Çünkü Bu Dünya da ürettiğiniz herşey kadar güçlü olursunuz.Tanrı üretenleri sever.Rehavete kapıldığınızda bitersiniz.Tanrı rehaveti sevmez.Gururu sevmez.Bu dönemde ise Rusya ve Çin Dünya ekonomisi ile entegre olmuş o ekonomiden pay almaya çalışan ulusal ekonomilerini-burjuvazisini yaratmaya çalışmaktadırlar. Hammadde,yetişmiş iş gücü gibi avantajları vardır.Ekonomik maliyetleri son derece düşük durumda.ŞU ANDA DÜNYA DAKİ KIRILMA NOKTASI BUDUR.Büyük ihtimalle ve şimdilik öyle görünüyor ki pastadan payı beraber alacaklardır. Ufak-tefek sorunları ise kendileri yerine başka ülkeleri veya etnik halkları kullanarak çözeceklerdir-çözüyorlarda.Üçüncü Dünya Savaşının çıkma ihtimalini düşük görüyorum.Belki Rus ve Çin burjuvazisindeki ( şimdilik tamamen oluşmadı.Oluşsa da.Büyük ihtimalle finans kapital üyesi olurlar.)  finansal birikim pastanın yarısına sahip olsaydı BELKİ. Olmasın tabiki.Hiçbir şey ülkenizi ve onurunuzu korumanın dışında savaşa neden olmamalıdır.Bu bilgi çağında insanoğlu artık herşeyden haberdar.Finans Kapitalin kullandığı yöntemlerden biri olan kültür ihracatı-dezenfarmosyon gibi yöntemler Dünya yı tek kültürlü bir halk yapmaya çalışsa da,her insan başka halkların kültürlerinden muhakkak surette etkileniyor.Yeni değer yargıları ve kültür oluşuyor.Sınırlar insanoğlunun kültüründe önemini yitiriyor.Yeni bir dünya kültürü -değer yargıları oluşuyor.Kaynaklar her açıdan azalıyor ve eninde sonunda bitecek.Küresel bir savaş bu sefer insaoğlunun işini bitirecektir.

ARTIK İNSAN OLMALIYIZ.UZAYDA DÖNÜP DURAN BİR KÜRENİN ÜZERİNDEYİZ.HERŞEY GİBİ BİRBİRİMİZE BAĞIMLIYIZ.PAYLAŞMALIYIZ.

Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

 • 4Blogger Yorum.
 • Facebook Yorum.
 • Disqus Yorum.


4

 1. Evet.Taşeronlar arasında 3.dünya savaşı devam ediyor.

  YanıtlaSil
 2. Saygun Alper Gülereşi17 Ocak 2015 14:15

  Mukemmel bir yazi.

  YanıtlaSil
 3. Evet.Girebileceğimizi sanmıyorum.

  YanıtlaSil
 4. Sedat Sağlık11 Mart 2015 14:49

  Kaçınılmaz.

  YanıtlaSil

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes